OTVARANJE BOLOVANJA NA TUĐE IME

Neverovatna situacija dogodila se u javnom komunalnom preduzeću „Beograd put“.
Referent zaštite zdravlja na radu u javnom komunalnom preduzeću „Beograd put“ po nalogu direktora operative u istom preduzeću  otvorio je bolovanje umesto zaposlenog Igora Batajlije i to tako što je bez saglasnosti zaposlenog Batajlije zloupotrebio njegove podatke.
Igor Batajlija nije bio lično kod lekara da otvori bolovanje, već je to u njegovo ime učinio referent za zaštitu zdravlja na radu, lice koje zaposleni Batajlija nije ovlastio da u njegovo ime otvara bolovanje.
Isto lice, referent za zaštitu zdravlja na radu, je preko digitalne aplikacije umesto Igora Batajlije zakazalo pregled kod lekara, pojavilo se  umesto Igora na pregledu, predstavilo se kao njegov najbolji prijatelj i reklo da Igor Batajlija nije u mogućnosti da dođe lično, a da mu bolovanje  preko potrebno.
Na taj način je zaposleno lice, referent za zaštitu zdravlja na radu,  zloupotrebilo tuđe podatke.
Dana 17. februara 2023. godine u 10 časova sindikat „Savez  ujedinjenih zaposlenih“ Beograd je u ime radnika javnog komunalnog preduzeća „Beograd put“ Igora Batajlije  podneo krivičnu prijavu  zbog neovlašćenog prikupljanje ličnih podataka i otvaranja bolovanja, a da to zaposleni Igor Batajlija nije ni znao sve dok mu referen zaštitite zdravlja na radu nije uručio rešenje o bolovanju.
Prema informacijama koje je sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd dobio zbog ovog skandala direktor operative u JKP „Beograd put“ je danas smenjen.
Sindikat“Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd podseća da je lažno predstavljanje u tuđe ime ili neovlašćeno korišćenje tuđih podataka kažnjivo zakonom:

Član 146.

(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,
kazniće se zatvorom do tri godine

Bitno je da se ove radnje preduzimaju u odnosu na podatke koji se na osnovu zakona prikupljaju, obrađuju ili koriste.  Ovo delo postoji i u slučaju protivzakonitog prikupljanja podataka o ličnosti građanina ili njihovom neovlašćenom korišćenju.

Učinilac dela može da bude svako lice, a u pogledu krivice potreban je umišljaj. Za ovo delo propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Teži oblik ovog dela za koji je pripisana kazna zatvora do tri godine čini službeno lice koje pri obavljanju službe neovlašćeno preduzima neke od zakonom alternativno predviđenih delatnosti.

Poslodavac je  uvek odgovoran za ponašanje svog radnika te ćemo videti da li su sve mere preduzete tehničke i organizacione kako ne bi došlo do narušavanja zaštite ličnih podataka.

Zakon propisuje opšte  pravilo po kome se protiv pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vodi jedinstven prekršajni postupak

Ustav garantuje zabranu i kažnjivost upotrebe podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni,  u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka.