PITANJE RASPOREDA, RADNOG VREMENA I DISKRIMINACIJE ZAPOSLENIH U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „PARKING SERVIS“ BEOGRAD OTEŽAVA RAD ZAPOSLENIMA

Neadekvatno pravljenje rasporeda i neadekvatna raspodela radnog vremena u javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd itekako otežava rad zaposlenih u ovom preduzeću.
Poslodavac je dužan da raspored učini dostupnim svim zaposlenima na njihovim radnim mestima, a načini na koje se zaposleni upoznaju sa rasporedom su sledeći:

– Putem isticanja na oglasnim tablama (kolektivno obaveštenje).

-Pismenim ili usmenim saopštenjem o promeni radnog vremena za određenog zaposlenog ili više njih (pojedinačno obaveštenje – kada se menja raspored za jednog ili manji broj zaposlenih).

Kada se menja raspored radnog vremena za sve zaposlene ili za pojedinačnog zaposlenog poslodavac je dužan da na drugi odgovarajući način uputi obaveštenje najmanje 5 radnih dana unapred, osim u slučaju uvođenja prekovremenog rada.
Radna nedelja, po zakonu o radu, traje pet radnih dana.
Radni dan, po zakonu o radu, traje osam časova.
Nažalost to baš nije tako u JKP „Parking Servis“.
Da bi zaposleni znali gde i na kom objektu rade moraju da budu podobni i po volji nadređenima (čitaj da budu deo klana).
Ukoliko zaposleni nisu volji nadređenima (čitaj deo klana) raspored će saznati tek poslednjeg dana u mesecu.
Zanimljivo je to da u aneksu kolektivnog ugovora koji je potpisan stoji da je radno vreme osamočasovno i da se plaća noćni rad kroz dodatna dva boda ili dvesta bodova, a to znači 26 % više na mesečnu zaradu.
Poslodavac plaća svim zaposlenima noćni rad i pritom se mora naglasiti da 50 % zaposlenih već duži vremenski period ne rade noću, već isključivo rade dnevne smene po sedam, osam ili dvanaest sati, a samo drugih 50 % zaposlenih radi noću i to u turnus smenama 12-24 – 12-48. 
Znači imamo u jednom sektoru , nekoliko različitih radnih vremena, a da pritom niko nije potpisao novi aneks kolektivnog ugovora. 
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd je uputio dopis  da zaposleni koji rade isključivo dnevne smene zadrže sadašnji koeficijent, a da ostalim zaposlenima koji rade turnus smene poslodavac da nadoknadu u visini od 30 % na platu tj. da se noćni rad se vrednuje 30 % na mesečnu zaradu.
JKP „Parking Servis“ nije želeo da odgovori na dopis  sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd smatra da su nadređeni podelili zaposlene na jednake i jednakije.
U jednakije spada ona grupa zaposlenih koji na svojim radnim mestima već tri godine statiraju tako što upućuju građane da parking plaćaju preko platnih stanica, a jedinu obavezu imaju ukoliko je kartica nečitljiva, izgubljena ili treba da se izda besplatna parkirna karta.
Druga gruparadnika, oni jednaki, koji ne pripadaju tim jednakijima naravno rade najteže objekte.  
Da li je preduzeće oštećeno, jer se i dalje kroz aneks kolektivnog ugovora zaposlenima plaća noćni rad, a polovina povlašćenih zaposlenih uopšte ne rade noću?
Zaposleni koji su prošli obuku i položili ispit za protiv požarnu zaštitu nisu raspoređeni na objektima koji zahtevaju tako obučene radnike, a poslodavac je obuku uredno platio.
Međutim ni tu nema pravila, jer jednakiji ne smeju da propadnu, pa tako i pored stečenih sertifikata zaposleni koji pripadaju grupi jednakih, a ne jednakihih su nepodobni i nisu dobrodošli.
Važno je naglasiti da na objektima koji zahtevaju radnike obučene užza protiv pođarnu zaštitu rade oni koji nisu položili taj ispit i to naravno nikome ne smeta.

KRATKO I JASNO JAVAŠLUK I DISKRIMINACIJA JEDNOG DELA ZAPOSLENIH ❗❗❗